Voor alle gevaarlijke stoffen die aanwezig zijn op de werkplek geldt dat de werkgever grenswaarden moet vaststellen op een zodanig niveau dat geen nadelige gezondheidseffect optreedt. Deze private grenswaarden zijn het uitgangspunt. In specifieke gevallen stelt de overheid publieke (wettelijke) grenswaarden vast. Dat is bijvoorbeeld het geval bij hoog risicostoffen zoals de onderstaande vier (groepen) kankerverwekkende stoffen. De grenswaarde van de vaak voorkomende gevaarlijke stof Benzeen wordt verlaagd.

* De gezondheidsraad heeft op grond van de huidige kennis de effecten van benzeen opnieuw beoordeeld en nu wel een drempelwaarde kunnen afleiden. De wettelijke grenswaarde voor benzeen is daarom verlaagd van 3,25 mg/m3 naar 0,7 mg/m3 bij een tijd gewogen gemiddelde van 8 uur (TGG8).
* De grenswaarden van cadmiumchloride, -oxide en -sulfaat worden vervangen door een wettelijke grenswaarde voor alle anorganische cadmium verbindingen van 0,004 mg/m3.
* Voor hexachloorbenzeen heeft de gezondheidsraad een grenswaarde van 0,006 mg/m3 vastgesteld.
* Voor 5-nitroacenafteen heeft de gezondheidsraad risicogrenzen afgeleid: 0,015 mg/m3 voor het niveau van het streefrisico en 1,5 mg/m3 voor het niveau van het verbodsrisico.

De grenswaarden omgerekend van mg/m3 naar ppm zijn dan als volgt:
– Benzeen 0,22 ppm
– Cadmiumchloride 0,00052 ppm
– Cadmiumoxide 0,00075 ppm
– Cadmiumsulfaat 0,00046 ppm
– Hexachloorbenzeen 0,00051 ppm
– 5-nitroacenafteen 0,00145 ppm (0,015 mg/m3)
– 5-nitroacenafteen 0,14 ppm (1,5 mg/m3)

U dient per 1 oktober 2017 te kunnen voldoen aan bovenstaande wettelijke grenswaarde. U dient te controleren of u aan de verlaagde of nieuwe wettelijke grenswaarden kunt voldoen. De periode tot aan 1 oktober 2017 geeft u de tijd om passende beheersmaatregelen te nemen.

Indien u vragen heeft omtrent deze wijzigingen dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij zullen per 1 oktober 2017 volgens de nieuwe grenswaarden gaan controleren.

U vindt de (wettelijke) grenswaarden terug op de website van de SER. Volg deze link: <a href=”http://www.ser.nl/nl/themas/arbeidsomstandigheden/grenswaarden.aspx”>grenswaarden gevaarlijke stoffen SER</a>